oferta

Proces dochodzenia odszkodowania jest bardzo skomplikowany ...

Powierz sprawę profesjonalistom

OFERTA

Zakres usług

Proces dochodzenia odszkodowania jest bardzo skomplikowany i wymaga zaangażowania dużej ilości czasu oraz energii. Co więcej, kwestie związane ze szkodą na osobie takie jak: odpowiedzialność cywilna, udokumentowanie i sformułowanie roszczeń, a także ich należyte uzasadnienie, są, bez posiadania odpowiedniej wiedzy eksperckiej, zawiłe i trudne dla laika. Wielce rozsądnym jest więc powierzyć sprawę profesjonalistom za uczciwe wynagrodzenie i mieć pewność, że uzyska się możliwie realnie najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

Osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia pomagamy uzyskać:

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę:

 1. Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazów, będących skutkiem wypadku, w tym:

  - kosztów zakupów leków,
  - kosztów związanych z dodatkową suplementacją w okresie leczenia i rehabilitacji,
  - kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
  - kosztów konsultacji u specjalistów,
  - kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
  - kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
  - kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
  - kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
  - kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej),
  - rentę dla celów wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby oraz rentę z tytułu utraconego dochodu (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).

 2. W przypadku śmierci poszkodowanego pomagamy dochodzić:

  - odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci oraz rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia,
  - zwrot kosztów pochówku (stypa, ceremonia pogrzebowa, opłaty administracyjne, zwyczajowe, postawienie pomnika oraz wszelkie inne), niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS.


Prowadzimy sprawy w związku z zaistniałymi:

- wypadkami i kolizjami drogowymi, wypadkami w transporcie miejskim, kolejowym, lotniczym
- wypadkami przy pracy
- zakażeniami szpitalnymi i błędami medycznymi
- wypadkami w rolnictwie
- szkodami majątkowymi
- innymi wypadkami typu : potknięcia, poślizgnięcia, upadki w miejscach publicznych (urzędy administracji publicznej, drogi, chodniki, punkty handlowe) oraz posesjach prywatnych

Uzyskujemy:

1. Odszkodowania z polis OC
2. Odszkodowania z polis NW
3. Odszkodowania z dobrowolnych polis na życie

W ramach świadczonej pomocy prawnej gwarantujemy:

- całkowicie bezpłatną analizę przypadku
- pomoc w gromadzeniu stosownego materiału dowodowego związanego ze zdarzeniem
- weryfikację roszczeń odszkodowawczych
- dochodzenie roszczeń na drodze przedsądowej i sądowej poprzez zapewnienie zawodowego pełnomocnika
- uzyskanie rekompensaty odpowiedniej do powstałej szkody.

Skutecznie uzyskujemy odszkodowania powypadkowe nawet za zdarzenia zaistniałe po 10.08.1997 r. Konkurencyjne wynagrodzenie, naliczane jako ustalony w umowie procent od kwoty odszkodowania pobierane jest dopiero w chwili uzyskania konkretnego świadczenia dla naszego Klienta.

oferta

Wypadki komunikacyjne

Firma pomaga poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych uzyskać odszkodowanie od towarzystw ubezpieczeniowych. Zjawiskiem często spotykanym w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych są wypłaty zaniżonych kwot odszkodowań lub podpisywaniem ugody, która jest niekorzystna dla poszkodowanego. Firma oferuje instrumenty prawne mające przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom.

Wypadki przy pracy

Pomagamy osobom, które uległy wypadkowi bez własnej winy i doznały uszczerbku na zdrowiu. Pracownik może dochodzić roszczeń odszkodowawczych z majątku firmy lub z polisy OC pracodawcy. Z uwagi na fakt, iż nierzadko pracodawca niestety skutecznie utrudnia dochodzenia roszczeń, koniecznym wydaje się pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

oferta
oferta

Zakażenia szpitalne/błędy w sztuce lekarskiej

Prowadzimy sprawy w związku z:
- błędami diagnostycznymi,
- błędami podczas leczenia operacyjnego,
- pozostawieniem ciał obcych w polu operacyjnym,
- zakażeniem różnego typu gronkowcami,
- zakażeniem wirusem HBV, HCV (wirusowe zapalenie watroby typu B,C)

Odszkodowanie za błąd medyczny – lub inaczej błąd lekarski – obejmuje zrekompensowanie krzywdy jaką poniósł poszkodowany w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi przez personel medyczny.

Wypadki w gospodarstwie rolnym

Zakres przedmiotowy roszczeń o odszkodowanie obejmuje wypadki podczas prac na polu czy gospodarstwie.
W związku z ustawowym wymogiem zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC przez rolników dochodzenie roszczeń osób pokrzywdzonych podczas prac w gospodarstwie rolnym jest możliwe w pełnym zakresie.

oferta
oferta

Szkody majątkowe

Prowadzimy sprawy w związku z:
- zalaniem,
- podniesieniem się wód gruntowych (powódź),
- pożarem,
- kradzieżą,
- zniszczeniem.

Uzyskujemy odszkodowania z wszelkich polis OC sprawcy uszkodzenia mienia, a także z ubezpieczeń majątkowych osób poszkodowanych.
Nasi eksperci w rzetelny sposób oszacują wysokość strat oraz pomogą w uzyskaniu odszkodowania stosownego do poniesionej szkody.

Inne wypadki

Jeśli dotyczą Ciebie Szanowny Kliencie zdarzenia wypadkowe obejmujące:
- urazy i trwałe uszkodzeń ciała Twoich dzieci chronione polisami NNW
- zdarzenia objęte ubezpieczeniem grupowym
- wszelkiego rodzaju zdarzenia (także, gdy do zdarzenia doszło z Twojej winy) objęte polisą na życie
Ponadto pomagamy w przypadkach:
- potknięcia, poślizgnięcia, upadki z wysokości, upadki w miejscach publicznych
- zdarzeń takich jak złamania i zwichnięć kończyn spowodowane nierównościami na chodniku, śliskimi drogami, oblodzonymi i nieposypane ulicami
- powstania uszczerbków na zdrowiu w wyniku poślizgnięć na mokrych powierzchniach w supermarketach, urzędach i innych miejscach publicznych .

oferta

Bezcenna jest rola profesjonalnego przedstawiciela

Ważne informacje »